BeleidsPlan Jeugdvoetbal B.M.T.

 1. Voorwoord
 2. Beschrijving BMT

2.1          Algemene beschrijving van de club

2.2          Ledenaantallen overzicht, aantal jeugdleden en overige leden

2.3          Organisatiestructuur van BMT

 1. Doelstelling Jeugdvoetbalbeleidsplan

3.1          Doelstelling algemeen BMT

3.2          Doelstelling jeugdvoetbalbeleidsplan korte termijn

3.3          Doelstelling jeugdvoetbalbeleidsplan lange termijn

 1. Opleiding van jeugdvoetballers

4.1          Onze visie

4.2          Onze doelstellingen

4.3          Onze uitgangspunten

4.4          Onze visie op leren voetballen

4.5          Onze herkenbare speelstijl

 1. Taken en verantwoordelijkheden van het kader

5.1          Taken jeugdbestuur

5.2          Taken Jeugdcoördinator

5.3          Taken jeugdtrainer

5.4          Taken jeugdleider

 1. Kaderbeleid

6.1          Profielschets jeugdkaderleden

6.2          Werven van nieuwe jeugdkaderleden

6.3          Interne en externe opleidingsactiviteiten

 1. Het selectiebeleid en het samenstellen van de teams

7.1          Selectiebeleid

7.2          Teamindeling

 1. Ledenbehoud en werving van nieuwe leden

8.1          Behoud jeugdspelers voor BMT

8.2          Werven van nieuwe leden

 1. Normen en waarden

9.1          Algemene gedragsregels

9.2          Wat verwacht BMT van zijn kader?

9.3          Wat verwacht BMT van zijn jeugdspelers?

9.4          Afspraken m.b.t. trainingen

9.5          Afspraken m.b.t. wedstrijden

9.6          Wat verwacht BMT van ouders?

9.7          Dialoog met ouders en informatievoorziening

9.8          Sancties indien de gedragsregels niet gevolgd worden

 1. Communicatie

10.1        Overlegsituaties

10.2        Informatievoorziening

 1. Randvoorwaarden uitvoering

11.1        Kleding en materialen

 1. Voorwoord

In dit BeleidsPlan (BP)  Jeugdvoetbal wordt beschreven wat BMT op de korte en lange termijn wil realiseren met haar jeugd. Beschreven worden de doelstellingen, de organisatie en de taken en verantwoordelijkheden die de verschillende functies met zich meebrengen in dit proces. We hebben het dan met name over richtinggevend beleid, alle voetbal technische zaken zullen worden behandeld in een apart te schrijven Technisch Plan.

Dit alles om te komen tot een meer gestructureerde aanpak. We willen vanuit deze aanpak bereiken, dat sv BMT positief bijdraagt aan de sociale vorming van de jeugdspeler en dat de jonge voetballer met veel plezier het voetbalspel kan beleven, zodat hij daarmee behouden blijft voor de vereniging. Anderzijds willen we een goede jeugdopleiding bieden, waarbij de ambitieuze en talentvollere jeugd de kans krijgt om onder leiding van goede trainers zichzelf verder te ontwikkelen, terwijl de meer recreatieve jeugdleden ook op hun niveau kunnen trainen en hun wedstrijden spelen.

Een goede doorstroming naar de senioren moet hiermee makkelijker worden. Op langere termijn zal dit een positieve uitwerking op de gehele vereniging hebben.        

 1. Beschrijving BMT

2.1 Algemene beschrijving van de club

2.2 Overzicht van de ledenaantallen,  het aantal jeugdleden en de overige leden

Het aantal leden van BMT  is per januari 2016 als volgt opgebouwd:

Jeugdleden                 :

Senioren                     :

Rustende leden          :

2.3 Organisatiestructuur van BMT

 1. Doelstelling Jeugdvoetbalbeleidsplan

3.1 De algemene doelstelling van de vereniging is:

Het realiseren van voorwaarden waardoor spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen met het oogmerk dat:

 • Er met plezier gevoetbald wordt.
 • De speler zich kan ontwikkelen, zowel prestatief als recreatief.
 • Er naleving van de verenigingsnormen en waarden verlangd wordt. De BMT verenigingscultuur staat hoog in het vaandel.
 • De speler zich bindt aan de club.
 • Er korte lijnen zijn tussen de diverse partijen. Bijvoorbeeld door minimaal 1x per maand contact tussen wedstrijdsecretaris, secretaris, hoofd jeugdopleiding en voorzitter jeugdbestuur om lopende zaken te bespreken.

3.2 Korte termijn doelstelling 1 jaar:

 • Een goede voetbalopleiding bieden voor de jeugd.
 • Opgeleide trainers voor alle jeugdelftallen doormiddel van:
 • Kaderopleidingen
 • Ondersteuning JC
 • Gebruik maken van kennis en ervaring Hoofdtrainer
 • Grotere betrokkenheid van ouders binnen de vereniging.
 • Actief en gestructureerd ledenwervingsbeleid invoeren. Het opzetten van de leeftijdscategorie Mini’s (4 en 5-jarigen) en een meisjesafdeling.

3.3 Lange termijn doelstelling 3- 5 jaar:

 • Toename van het aantal jeugdleden bij met name B- en A-jeugd (spelersbehoud):
 • Opendagen
 • Schooltoernooien
 • Buurtsporttoernooien
 • Volledige invulling van functies binnen jeugdafdeling met voldoende opgeleid technisch kader en bestuur.
 • Het in stand houden van Beleids- en Technisch Plan Jeugdvoetbal en deze jaarlijks herzien/ bijstellen.
 • Goede aansluiting naar senioren, ieder op zijn niveau.          
 1. Opleiding van jeugdvoetballers

4.1 Onze visie

De individuele ontwikkeling van de speler (technisch, tactisch, mentaal en fysiek) is, samen met voetbalplezier, van primair belang. We streven naar een optimale ontplooiing van de eigenheid van de speler binnen de taken die bij het team en zijn positie horen.

4.2 Onze doelstellingen:

 • Het jeugdvoetbalplan is gericht op het streven naar een optimale ontwikkeling van het individu.
 • Deze ontwikkeling moet doorstroming garanderen naar de senioren A-selectie van zoveel mogelijk spelers.
 • Het jeugdvoetbalplan richt zich ook op de minder talentvolle spelers. Optimale aandacht voor deze categorie moet doorstroming garanderen naar de recreatie teams binnen de senioren afdeling.

4.3 Onze uitgangspunten:

 • Jeugdspelers ontwikkelen is lange termijn planning. Essentieel is niet het resultaat nú, maar de volwaardige voetballer stráks! Met andere woorden: opleiding en ontwikkeling van talentvolle spelers van een bepaalde leeftijdscategorie staan centraal.
 • Plezier en een optimale beleving zijn basiselementen voor een goed leerproces.
 • De jeugdspeler staat centraal: natuurlijke creativiteit stimuleren, niet vernietigen. Dit betekent:
 • Pak de spelers die “hét” hebben, die heerlijke actie niet af, maar probeer ze te sturen naar het toepassen op het juiste moment en op de juiste plaats/situatie
 • De beste spelers daar laten spelen waar ze nog beter kunnen worden (andere positie, hoger team).

4.4 Onze visie op leren voetballen:

 • Leren doe je simpelweg door “het te doen”. Trainingsvormen zo inrichten dat het leerproces zich onbewust voltrekt.
 • Daarnaast kennen we het bewust leren: door de relatie met de wedstrijd te leggen, probeer je als trainer duidelijk te maken wat en langs welke weg je iets wilt bereiken.
 • Bewust of onbewust leren: het gaat bij trainen / aanleren altijd om beleving! Deze beleving is het meest intensief, wanneer de jeugdspeler écht voetbalt, dat wil zeggen, dat de meest elementaire zaken die voetbalbepalend zijn, in de oefenvormen worden verwerkt: bal – medespeler(s) – tegenstander(s) – afgebakende ruimte – spelregels.
 • Leren voetballen doe je niet alleen in de beschikbare trainingsuurtjes en wedstrijd. Een overwegend positieve benaderingswijze van de jeugdspeler moet hem stimuleren ook zelf aan de slag te gaan om zijn voetbaltalent te ontwikkelen.

4.5 Onze herkenbare speelstijl (zo willen we in 2020 onze A1 zien):

 • We gaan uit van eigen kracht. We nemen initiatief: wíj zijn aan de bal!
 • Formatie 1:4:3:3. Afhankelijk van niveau en specifieke kwaliteiten uitbouwen naar 1:3:4:3.
 • Opbouw van achteruit met een duidelijk idee.
 • We maken gebruik van elke opening bij de tegenstander, dwingend met een duidelijk idee.
 • Ruimte laten voor eigen inbreng van de speler. Creativiteit en initiatief staan voorop!
 • Verdedigen met killers instinct, met de intentie om de bal te veroveren.
 • Tegenstander agressief onder druk zetten, met als doel de bal af te pakken, zonder hierbij een overtreding te maken.
 • We houden de speelwijze vast ondanks de druk van de tegenstander en/of het resultaat.
 • We willen elke wedstrijd winnen met plezier als drijfveer.
 1. Verantwoordelijkheden en taken van het kader

5.1 Taken Jeugdcommissie

De jeugdcommissie bestaat uit 5 leden en komt maandelijks bijeen, 1x per       kwartaal is er overleg met het hoofdbestuur over de voortgang van zaken. De jeugdcommissie in overleg met de  Jeugdcoördinator toe op de uitvoering van het BP.

 

Voorzitter jeugdbestuur:

Geeft leiding aan het jeugdbestuur en is eerste aanspreekpunt t.a.v. jeugdbeleid voor     het hoofdbestuur en andere belanghebbenden.

 

                        Secretaris jeugdbestuur:

Ondersteunt de voorzitter inzake algemene zaken en draagt zorg voor een adequate afhandeling van de administratieve zaken.

5.2 Taken Technisch Coördinator Jeugd

 • Organiseert periodiek overleg met trainers/leiders.
 • Houdt toezicht op naleving Beleids- en Technisch Plan.
 • Bemiddelt bij knelpunten met ouders.
 • Inname van alle aanmeldingsformulieren van de jeugd.
 • Geeft alle aanmeldingsformulieren door aan secretaris voor aanmelding Sportlink voor inschrijving bij KNVB en bij de penningmeester.
 • Gaat samen met Jeugd Coördinator gesprek aan met potentiële leden en ouders om te bespreken wat onze verwachtingen zijn over van inzet zowel lid als ouders.
 • Is verantwoordelijk voor teamindeling, in overleg met de desbetreffende jeugdtrainer(s).
 • Houdt toezicht op naleving Beleids- en Technisch Plan.
 • Brengt beschikbare trainers/leiders voor het komende seizoen in kaart.
 • Is aanspreekpunt voor KNVB.
 • Is aanspreekpunt voor aanmelden van nieuwe jeugdleden.
 • Gaat samen met Jeugd Coördinator gesprek aan met potentiële leden en ouders om te bespreken wat onze verwachtingen zijn over van inzet zowel lid als ouders.
 • Is verantwoordelijk voor toetsing nieuwe leden.
 • Taken jeugdtrainer
 • Hij verzorgt de teamtrainingen vanuit een goede voorbereiding.
 • Verzorgt materiaal en heeft hier de controle op.
 • Is op tijd aanwezig.
 • Bij ziekte of verhindering zorgt hij zelf voor vervanging en geeft zijn afwezigheid door aan de Technisch Jeugd Coördinator.
 • Overlegt met Jeugd Coördinator en leider.
 • Houdt toezicht op de gedragsregels en kleedkamers.
 • Houdt de trainingsopkomst bij.
 • Begeleidt het team tijdens wedstrijden.
 • Is lid van de vereniging.
 • Maakt evt. in overleg met de leider de opstelling.
 • Sluit aan bij georganiseerd overlegmoment en thema-avonden.
 • Bij afwezigheid jeugdleider neemt hij diens taken over.

5.4 Taken jeugdleider

 • Stimuleert sportief en correct gedrag.
 • Hij stelt zich op de hoogte van de veiligheidsaspecten (blessures, ongevallen).
 • Hij zorgt ervoor dat hij weet wie verantwoordelijk is en waar wat te vinden is (ijs, verband, brancard etc.).
 • Hij verstrekt informatie aan spelers van wedstrijden en trainingen.
 • Hij regelt het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Hij zorgt ervoor de wedstrijd kleding wordt gewassen.
 • Hij verzorgt het invullen van het wedstrijdformulier.
 • Hij houdt toezicht in de kleedkamers (douchen/aankleden en schoonmaken, ook tegenstander).
 • Hij houdt toezicht op het naleven gedragsregels.
 • Bij thuiswedstrijden is hij de gastheer voor de tegenstander.
 • Hij motiveert spelers en ouders bij actief deelnemen aan activiteiten.
 • Houdt toezicht op materialen bij wedstrijden (ballen en doeltjes).
 • Hij zorgt voor vervanging bij ziekte of verhindering.
 • Hij maakt een wedstrijdverslag voor de teampagina.
 • Hij houdt de wisselbeurten bij.
 1. Kaderbeleid

Onder jeugdkader worden de volgende kaderfuncties bedoeld: jeugdtrainers, jeugdleiders, leden van de jeugdcommissie, de jeugdcoördinatoren en jeugdscheidsrechters.

6.1 Profielschets jeugdkaderleden

Algemeen geldt dat wij streven om taken en functies zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de capaciteit en de interesse van de persoon of personen die de taak of taken vervullen.

 • Hij is enthousiast en gedreven.
 • Hij heeft een positieve instelling met geduld en realiteitszin.
 • Hij heeft een voorbeeldfunctie en draagt die ook uit.
 • Hij kan tegen kritiek.
 • Hij is consequent qua discipline en zelfdiscipline.
 • Hij kan goed communiceren met jeugdleden en het jeugdkader.

6.2 Werven van nieuwe jeugdkaderleden

In een vereniging is het essentieel dat mensen op hun talenten worden aangesproken en dat ze niet worden gevraagd voor iets waar ze geen talent, tijd of zin in hebben. Bij werving is het dan ook zaak om de voordelen van een taak in de vereniging te beklemtonen. Je vraagt niet alleen inzet, maar je biedt ook een bepaalde persoonlijke ontwikkeling: ontplooiing en leiderschap, sociale en bestuurlijke vaardigheden.

De volgende zaken spelen een rol bij de werving:

 • Persoonlijke benadering (dit blijkt in de praktijk verreweg het beste te werken).
 • Uitleg van de taak, communiceer helder en duidelijk wat je van de mensen verwacht.
 • Benadruk dat een vereniging niet zonder vrijwilligers kan draaien.
 • Benadruk de voordelen van betrokkenheid bij de vereniging.
 • Zorg voor begeleiding en van tijd tot tijd voor een stukje waardering.
 • Nieuwe jeugdkaderleden kunnen worden geworven door alle kaderleden, dit altijd in overleg met de voorzitter van het Jeugdbestuur.

6.3 Interne en externe opleidingsactiviteiten

BMT zal trainers, leiders, jeugdleden, ouders en scheidsrechters stimuleren om een opleiding te volgen.

Om het jeugdkader optimaal te kunnen inzetten voor de vereniging bestaat een scala aan mogelijkheden qua opleiding. Deze zijn te splitsen in intern en extern.

Interne opleidingen:

 • Introductie Technisch Plan BMT
 • Het maken van een Jaarplan, Trainingscyclus, Training.
 • Praktische toepassing Technisch Plan
 • Evaluatieronde(s).
 • 1 op 1 coaching.
 • Interne stage.
 • Positief coachen.

Externe opleidingen:

 • Pupillen trainers Modules
 • De jeugdvoetballeider (JVL)
 • Juniorentrainer
 1. Het selectiebeleid en het samenstellen van de teams

7.1 Selectiebeleid.

Bij het selecteren wordt als uitgangspunt de voetbalontwikkeling van de spelers genomen. Er dient op een objectieve wijze te worden geselecteerd, waarbij de volgende zaken van belang zijn:

 • Kwaliteit (technisch/tactisch).
 • Fysieke/mentale kwaliteiten.
 • Opkomst op training.
 • Gedrag in de groep tijdens training cq wedstrijd ten aanzien van medespelers, begeleiding, tegenstander en scheidsrechter.
 • Voor niet selectieteams geldt dat we niet doorselecteren naar de lagere teams, maar dat we rekening houden met wensen van spelers en ouders.
 • De spelers worden op basis van hun leeftijd in een team ingedeeld door de Technisch Jeugd Coördinator in overlegmet de trainers en leiders. (Dus niet door de ouders!)
 • Meisjes kunnen t/m D pupillen gewoon bij jongens ingedeeld worden, zonder onderscheid te maken.
 • Bij F, E en eventueel D worden 1e jaars apart ingedeeld t.o.v. 2e jaars. Hierbij zijn de eerste teams (F1, E1en D1) in beginsel 2e jaars kinderen. Indien spelers er aan toe zijn of er juist nog niet aan toe zijn wordt hiervan afgeweken, i.o.m. hoofdtrainer en TJC.

7.2 Het samenstellen van de teams          

 • Streven van limiet van 9 kinderen per team bij de E- en F- pupillen en 14 spelers bij C en D afdeling.
 • Dit kan inhouden, wanneer de limiet is bereikt, er nieuwe spelers tijdelijk op een wachtlijst komen. Zij mogen na aanmelding wel direct deelnemen aan de trainingen van hun leeftijdscategorie maar kunnen dan niet deelnemen aan de wedstrijden, totdat er een minimaal aantal is bereikt om een nieuw team in te schrijven voor de competitie.
 • Het selecteren in kwaliteit is alleen van toepassing indien er voldoende jeugdspelers zijn (kwantiteit) in een bepaalde leeftijdscategorie.
 • In iedere leeftijdscategorie zal middels scouting en overleg tussen de jeugdtrainers en de TJC in beeld moeten worden gebracht of alle (talentvolle) spelers op hun niveau zijn ingedeeld.
 • Talenten kunnen in overleg, vervroegd naar een hoger team of naar de volgende leeftijdscategorie geplaatst worden!
 • Selectiemomenten zijn:
 • Einde van het seizoen. In de maanden mei en juni wordt er met de nieuwe teams van het volgende seizoen regelmatig getraind en geoefend om de overgang te vergemakkelijken. Dit betekend dat de nieuwe teamsamenstelling en zijn kader kan wennen aan elkaar en dat er eventueel onvolkomenheden vroegtijdig aan het licht komen en nog kunnen worden aangepast.
 • Einde van de voorbereiding.
 1. Leden behoud en werving van nieuwe leden

8.1 Behoud jeugdspelers voor BMT

Vooral in de pubertijd blijkt, dat er spelers besluiten te willen stoppen met voetbal. Ook na de overgang van junioren naar senioren stoppen voetballers.

De redenen zijn divers:

 • Andere sociale bezigheden.
 •  
 • Onzekerheid over toekomst.
 • Slechte communicatie over teamindeling.
 • Gevoel van niet welkom zijn in senioren.

Hoe trachten om spelers te behouden voor BMT:

 • Een goed voetbalproduct leveren.
 • Oudere jeugdspelers betrekken bij jeugdopleiding jongste jeugd (trainer/ leider) en zo

betrokkenheid en verbondenheid stimuleren.

 • Betrekken bij interne opleidingen.
 • Middels (neven)activiteiten zorgen voor een optimale Eramussfeer:
 • Vakantieactiviteiten: onderlinge competitie / 4-tallenvoetbal.
 • Uitwisseling met andere vereniging.
 • Trainingsdag, trainingsweekend.
 • Zomermaanden beter benutten: onderlinge wedstrijden, oefenwedstrijden.
 • Organisatie toernooien.
 • Organisatie voetbalkamp.

Voor later:

 • 2e jaars A spelers gedurende het seizoen regelmatig laten meedoen met trainingen en wedstrijden van senioren om zo de overgang te verkleinen en betrokken te raken bij het senioren voetbal.
 • Naar de spelers duidelijkheid creëren over de stap naar senioren voetbal en hoe dit proces in zijn werk gaat.
 • Inzichtelijk maken waar spelers terecht zullen komen.
 • Competitie van spelers onder 23 jaar.

8.2 Werven van nieuwe leden

Werving van nieuwe leden dient zich te richten op alle leeftijdsgroepen in het algemeen en op de Mini’s (4- en 5 –jarigen) en meisjes (groep 7,8 BO; 1e en 2e klas VO) in het bijzonder.

 • Organisatie van een voetbalkennismakingsmiddag in mei en augustus.
 • Organisatie Meisjes toernooi.
 • Open trainingen.
 • Het open stellen van eerder genoemde vakantieactiviteiten.
 1. Normen en waarden

9.1 Cultuur is maakbaar

Hoe creëren we een positieve cultuur binnen sv BMT in het algemeen en binnen de  teams in het bijzonder?

Cultuur maken met jouw team:

 • Spreek uit wát je wilt.
 • Spreek af in welke cultuur je dat wilt.
 • Spreek mensen erop aan, als ze zich niet aan de afspraak houden.

Jij als trainer/coach/leider bent de belangrijkste schakel. Wees je bewust van jouw invloed op spelers en ouders. Vraag jezelf goed af hoe jij het hebben wilt en maak dat duidelijk aan hen. Doe je dit op een “generaal-achtige” wijze of wil je juist een allemansvriend zijn…..met beide stijlen van leiderschap kun je de speler en/of het team “verliezen” . Het draait allemaal om gezag, een mengsel van macht en zorg. Sóms heel bepalend en dwingend zijn en een volgende keer die zachte hand.

Hoe zorg je ervoor dat de spelers naar je luisteren en een seizoen lang gemotiveerd en enthousiast zijn? (Onderstaande punten zijn voorbeelden hoe jij zo’n cultuur binnen jouw team tot stand zou kunnen brengen….je kunt ze zelf aanvullen, of punten weglaten)

 1. Zorg dat je voor het team betrouwbaar bent. Kom altijd op tijd en kleed je representatief: jij bent dé trainer!
 2. Geef persoonlijke aandacht. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je aan het begin van de training / wedstrijd verwacht dat de kinderen je een hand geven, je hebt dan direct een persoonlijk momentje.
 3. Zorg ervoor dat je aandacht krijgt van het team zonder daarbij je stem te hoeven verheffen. Het gebruik van een fluitje kan hierbij zeer behulpzaam zijn (met name buiten). Oefen hiermee met je team.
 4. Je maakt spelplezier minstens zo belangrijk als winnen. Als je plezier alleen uit winnen haalt, heb je bij verlies een probleem.
 5. Betrek de spelers bij het gehele voetbalproces door vragen te stellen…kom in de rust van een wedstrijd niet direct met een speech, maar vraag aan hun hoe ze zelf vinden hoe het ging. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen spel. Koppel dit aan, hoe jij de 1e helft hebt beleefd.
 6. Maak afspraken over: op tijd komen bij training / wedstrijd, eerlijk en sportief spelen, gedrag tegenover medespelers, tegenstanders en scheidsrechter. Zie ook de afspraken bij 9.2 t/m 9.6.
 7. Zorg voor een goede uitstraling als team: uniforme wedstrijdkleding, gezamenlijke warming up, échte ambassadeurs van BMT!

Cultuur maken met de ouders:

De ouders zijn belangrijk voor het voetbalplezier van hun kind. Dus is het ook belangrijk met de ouders een bepaalde cultuur te maken om een leuk seizoen te hebben. Zoals je van de spelers een team probeert te maken, probeer je van de ouders een groep te maken!

Je kunt de ouders op de Club uitnodigen, maar een goed idee is het ook, dit bij je thuis te doen (creëert al direct een andere sfeer). Ook hier bespreek je hoe jij het komende seizoen voor je ziet:

 1. Je geeft aan hoe jouw aanpak is van het team. Bijvoorbeeld bij 1e jaars F-junioren geef je aan dat het je de eerste maanden niet zozeer gaat om het leren voetballen, maar om het plezier krijgen in het spel en dat de spelers het goed kunnen vinden met elkaar.
 2. Je wilt geen problemen hebben over het wisselbeleid en je wilt de stress van de ouders over de verdeling van speeltijd wegnemen. Je geeft aan welk plan je hiervoor hebt (bijvoorbeeld het maken van een wisselschema, waarin de speeltijd eerlijk is verdeeld).
 3. Je wilt niet dat de emoties buiten het speelveld, het spel binnen de lijnen negatief beïnvloedt. Meeleven is leuk langs de zijlijn, maar wel op een positieve wijze. Aanwijzingen geven, mopperen op de scheidsrechter, afwijzing laten blijken, met jou als trainer tijdens de wedstrijd wat willen bespreken, zijn uit den boze! Bovendien geef je aan dat de ouders buiten de afrastering de wedstrijd bekijken.
 4. Het kind is zelf verantwoordelijk voor zijn sport. Je kunt met de ouders afspreken dat het kind – als het een keer niet kan – zelf afbelt. Op deze manier neem je het kind serieus en verstevigt dit de band tussen jullie.
 5. In deze social media tijd kan het gebruik van een what’s app groep een belangrijke bijdrage leveren om de ouders bij veel dingen te betrekken!

Zie ook de punten bij 9.7.

Durf duidelijke afspraken te maken; ouders vinden het juist fijn om te weten wat er van ze wordt verwacht!

En ook de spelers vinden het prettig als er een goede structuur is, dit komt de sfeer en de prestaties ten goede!!!

Zoals reeds eerder beschreven: cultuur kun je maken! Laat bovenstaande een leidraad zijn, maar kies je eigen aanpak, waarin jij je het beste voelt!!!

Hier volgen een aantal regels en afspraken die je met de spelers van jouw team kunt maken:

9.2 Algemene gedragregels

 • Ieder lid dient respect te hebben en te tonen voor scheidsrechter, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek.
 • Trainers en leiders en anderen die voor de club bezig zijn moeten het goede voorbeeld geven.
 • Zuinig zijn op de spullen van de vereniging zoals b.v. de materialen, kleding, velden en kleedkamers.
 • Er wordt in de kleedkamers niet gerookt.
 • Bij trainingen en wedstrijden dient men op tijd aanwezig te zijn. Wie te laat is meldt zich eerst bij de trainer.
 • Bij een schorsing of een blessure zijn de spelers verplicht om aanwezig te zijn bij de wedstrijden.
 • Na een training of wedstrijd worden de kleedkamers netjes opgeruimd.
 • We hebben respect voor het eigendom van andere mensen.
 • Op wedstrijddagen van de jeugd wordt er tot 12 uur geen alcohol geschonken in de kantine.

9.3 Wat verwacht BMT van zijn kader?

 • Binnen onze vereniging zijn het de coaches/begeleiders en trainers die het dichtst bij de voetbaljeugd staan. Zij hebben een belangrijke taak om de clubregels en normen en waarden over te brengen aan de voetbaljeugd.

9.4 Wat verwacht BMT van zijn jeugdspelers?

 • Wees op tijd bij training en wedstrijd.
 • Gedraag je correct naar medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, trainers en coaches (ook andersom).
 • Meld je op tijd af bij coach of trainer.
 • Zorg goed voor tenue en voetbalschoenen.
 • Volg de aanwijzingen van coach of trainer op.
 • Houd de kleedkamers, kantine en velden netjes.
 • Draag met training en wedstrijd scheenbeschermers.
 • Wees zuinig op de ballen en andere materialen.
 • Draag geen sieraden/mobieltjes tijdens training of wedstrijd.
 • Blijf van andermans spullen af/ niet roken in kleedkamers en op het (trainings)veld.
 • Normaal taalgebruik voor, tijdens en na de wedstrijd en training; “geen grote mond of grove taal”.

 9.5 Afspraken m.b.t. trainingen

 • Materialen worden gezamenlijk naar het veld gebracht en weer opgeruimd op teken van de trainer.
 • Gepaste kleding dragen tijdens trainingen i.v.m. deweersomstandigheden.

 

 9.6 Afspraken m.b.t. wedstrijden

 • Gezamenlijk warming–up in trainingspak van de sponsor (indien aanwezig).
 • Spelers dienen tijdens de wedstrijd shirt in de broek, kousen omhoog en scheenbeschermers te dragen.
 • Bij algehele afgelasting is er trainen in overleg met de trainer.
 • Douchen is verplicht na de wedstrijd.

 9.7 Wat verwacht BMT van ouders?

 • Geef blijk van belangstelling, ga dus zoveel mogelijk kijken naar de verrichtingen van uw zoon of dochter.
 • Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en het team, laat het coachen en leiden over aan de trainer en leider.
 • Blijf altijd positief, juist bij verlies en wordt niet boos. Winnen is leuk, maar verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.
 • Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.
 • Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.
 • De scheidrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn of haar beslissingen.
 • Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken en/of voorvallen. Indien dit het geval is kunt u in overleg met de desbetreffende trainer of leider op een doordeweekse avond een afspraak maken. Als u daar niet uitkomt kunt u altijd de hoofdleider of de TC benaderen. Bovendien: tips zijn altijd welkom.
 • Wilt u meer en echt met voetbal bezig zijn, meldt u aan bij BMT voor een functie en volg eventueel een cursus van de KNVB.

 9.8 Dialoog met ouders en informatievoorziening

 • De informatievoorziening vanuit de vereniging met ouders van jeugdleden geschiedt zowel persoonlijk, schriftelijk als digitaal, te weten:
 • Jeugdvoetbalwijzer (via website de KNVB)
 • Informatie avond (kweekvijver nieuw kader + eventueel meisjes)
 • De internet site: http://www.vvBMT.nl
 • Persoonlijk contact door coaches/trainers of leden van het            jeugdbestuur en de technische commissie.

9.9 Sancties indien de gedragsregels niet gevolgd worden

 • Indien een speler zich in of buiten het veld ernstig misdraagt, zal daar een melding van worden gemaakt bij de TJC door de leider/trainer. Deze zal in overleg met de jeugdcommisie de sanctie bepalen. Lichte vergrijpen zal de betreffende leider/trainer zelf in overleg met de TJC sanctioneren.
 • Binnen BMT wordt niet gediscrimineerd op ras, geslacht, seksuele geaardheid en/of geloofsovertuiging. Leden die zich hieraan schuldig maken, worden per direct voor de volgende wedstrijd en/of training uitgesloten. De jeugdcommissie bepaalt in overleg met de jeugdcoördinator de definitieve sanctie.
 1. Communicatie

10.1 Overlegsituaties

Minimaal 3 à 4 x per jaar komt het technisch kader van dezelfde leeftijd groep bij elkaar onder leiding van de Jeugd Coördinator.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • Het geven van trainingen.
 • De trainingsprogramma’s en opleidingen.
 • Opkomst van de spelers, sfeer tijdens de training/wedstrijd.
 • Ontwikkeling van spelers.
 • Algemene gang van zaken rond een team.
 • Indeling van de teams.

10.2 Informatievoorziening

 • Informatieboekje voor nieuwe leden verkrijgbaar bij Technisch Jeugd Coördinator of bij de secretaris.
 • Mededelingen worden bekend gemaakt in de kantine en op de website.
 • Website
 • Afgelastingen: via teletekst pagina 603 afdeling West 2 of via de website.
 1. Randvoorwaarden uitvoering

11.1 Kleding en Materialen

 • Het bestuur zorgt dat er voldoende deugdelijk materiaal aanwezig is om te trainen en te voetballen:
 • Elke speler 1 bal.
 • Hesjes in 3 verschillende kleuren per trainingsgroep.
 • Voldoende “hoedjes”.
 • Voldoende kleine doeltjes.
 • Verplaatsbare F-goals en verplaatsbare grote goals.
 • Alle wedstrijdteams worden zoveel mogelijk via sponsoring voorzien van wedstrijdkleding, echter hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De kleding blijft bij elkaar en wordt per toerbeurt gewassen.
 • Voor iedere trainer/coach wordt zoveel mogelijk via sponsoring een coachjas beschikbaar gesteld.
 • Alle uitgedeelde kleding, trainingspakken, etc. dient aan het eind van het seizoen te worden ingeleverd. Uiteraard ook bij het verlaten van de vereniging.
 • De ter beschikking gestelde kleding, tassen, trainingspakken, jassen etc. van spelers blijven eigendom van BMT.
GRATIS DIGITALE

Nieuwsbrief

Met de BMT-nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van de laatste nieuws van onze voetbalvereniging

loodgieter

- tiktok volgers kopen